Przeskocz do treści

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE /ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych/ (Dz. U. L. 11 z 4.5.2016) Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie informuje o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Oświatowy z siedzibą przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświatowego.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie (25) 644 07 95 lub (25) 755 57 32, a także pisemnie przez skrzynkę elektroniczną: iodo@pzo.lukow.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie w celu:
  • prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski;
  • zapewnienia obsługi zadań z zakresu oświaty i edukacji publicznej należących do właściwości Powiatu i Starosty;
  • realizacji zadań Powiatu określonych ustawami i właściwymi uchwałami Rady Powiatu Łukowskiego w odniesieniu do szkół i placówek niepublicznych;
  • podejmowania innych zadań wynikających z potrzeb polityki oświatowej, na podstawie uchwał Rady Powiatu Łukowskiego, Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. W przypadku udostępniania Pani/Pana danych osobowych odbiorcą ich będą jedynie osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Pani/Pana są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych gdy uznane zostanie , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. U. L. 11 z 4.5.2016).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy bądź dobrowolne.
 9. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie w sprawach Pani/Pana dotyczących.
 10. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane.