Przeskocz do treści

Projekt "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe.

Cele główne projektu to:

  • wzrost potencjału zawodowego 1398 uczniów oraz 56 nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu szkół nr 1 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie i Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego,
  • doposażenie pracowni zawodowych w wymienionych zespołach szkół.

W ramach projektu realizowane są:

  • zajęcia dodatkowe w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
  • wspomaganie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień,
  • zajęcia dodatkowe dla uczniów umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • staże uczniowskie dla uczniów,
  • doposażenia pracowni kształcenia zawodowego szkół objętych wsparciem w projekcie,

Łączna wartość projektu wynosi 10 191 539, 97 zł. w tym wkład Funduszy Europejskich to 8 662 808,97 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 roku.

Informacje o realizacji projektu w szkołach objętych wsparciem:

Obowiązek  informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO/  (Dz. U. UE. L. 2016. 119.1 z dnia  04.05.2016) w ramach projektu  pn. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020: