Przeskocz do treści

Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Łukowski, które wnioskowały o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych otrzymały dotacje w 2018 roku. O dofinansowanie z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3" w kwocie 44 960,00 zł powiat aplikował do Wojewody Lubelskiego, zapewniając 20% wkładu własnego. Pieniądze pozyskane z programu zostały już przekazane szkołom. Wcześniej powiat podpisał umowę z Lubelskim Kuratorem Oświaty, który odpowiada za program z upoważnienia Wojewody. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3" ma na celu przede wszystkim propagowanie i rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie zasobów bibliotecznych, zakup  nowości wydawniczych, niebędących podręcznikami, wzbogacenie księgozbiorów szkolnych o książki o tematyce  bliskiej  doświadczeniom uczniom, a także rozwijanie współpracy w lokalnym środowisku miedzy szkołami a bibliotekami.
Czytaj dalej... "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Informujemy, że materiały do zajęć z doradztwa zawodowego oraz do zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu , m.in. przykładowe programy zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, scenariusze zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych, filmy o zawodach, a także podstawy prawne doradztwa zawodowego do wykorzystania przez dyrektorów szkół, doradców zawodowych, wychowawców, nauczycieli przedmiotów i specjalistów- pedagogów i psychologów szkolnych, zamieszczone są na portalu doradztwo edukacyjno- zawodowe Ośrodka Rozwoju Edukacji: www.doradztwo.ore.edu.pl.

Publikacje w postaci książek i  artykułów, można pozyskać z portalu Euroguidance http://euroguidance.pl/_publikacje/.

Po raz kolejny szkoły Powiatu Łukowskiego znalazły się wśród najlepszych liceów i techników w opublikowanym 10 stycznia Rankingu Liceów i Techników Perspektywy.

Tytuł Złotej Szkoły 2018 przypadł Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie, tytuł Srebrnej Szkoły 2018 - I Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, tytuł Brązowej Szkoły 2018- IV Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Łukowie.

Wyróżnione najwyższym laurem ?Technikum nr 3 w Łukowie,  uzyskało 4 lokatę        w województwie. Sklasyfikowane zostało się na 68 pozycji w zestawieniu 300 najlepszych szkół Ogólnopolskiego Rankingu Techników. Wynik ten to efekt podsumowania całorocznej pracy szkoły. Zadecydowały o tym wysokie wyniki w czterech kryteriach: sukcesy uczniów w olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych  oraz  wyniki egzaminu zawodowego .

Sukces szkół Powiatu Łukowskiego nie jest jednorazowy. W roku 2017 i 2016 Technikum nr 3  uzyskało tytuł Srebrnej Szkoły. W tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie powtórzyło  nominację  Srebrnej Szkoły z  roku 2015. W 2016 i 2017 r. uzyskało tytuł Brązowej Szkoły. Od  2016 r. tytuł  Brązowej  Szkoły  ma IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie. Wcześniej w 2015 szkoła ta uzyskała nominację Srebrnej Szkoły.

W tegorocznej rywalizacji  wzięto pod uwagę dane 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników. Ogólnopolski ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 absolwentów a średnie wyniki  matur z przedmiotów obowiązkowych:  z języka polskiego i matematyki,  nie były niższe niż 0,75 średniej krajowej.

W celu realizacji zadań służących wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", na podstawie wskazania Starosty Łukowskiego, funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Łukowskim pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zespole Placówek w Łukowie.

Na podstawie podpisanego z Ministerstwem Edukacji porozumienia w ośrodku tym realizowane będzie jedno z zadań tego programu polegające na organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz - w zależności od potrzeb dzieci - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Zajęcia realizowane będą w latach 2017 - 2021 w następującym wymiarze: w roku 2017 - 480 godzin, w 2018 r. - 3640 godzin, w 2019 r. - 4160 godzin, w 2020 r. - 5200 godzin i w 2021 r. - 5200 godzin. Na realizację projektu Powiat Łukowski otrzyma łącznie jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych.

Program rozpoczyna się już 1 grudnia 2017 r.

Kliknij, by poznać szczegóły ...

W roku 2016 r. I Liceum Ogólnokształcące im T. Kościuszki oraz IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II realizowały rządowy program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 3., którego celem było rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Czytaj dalej... "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"