Przeskocz do treści

Projekt "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" uzyskał dofinansowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do internetu", działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"

Łączna wartość projektu wynosi 99 630 zł. W jego ramach zakupiono 54 laptopy, które przekazano uczniom i nauczycielom  15 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łukowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj dalej... "Informacja o realizacji zadań oświatowych"

Projekt "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego 816 uczniów oraz 29 nauczycieli kształcenia zawodowego z prowadzonych przez Powiat Łukowski: Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie oraz Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego. Celem projektu jest także wyposażenie pracowni zawodowych w szkołach objętych projektem.

Łączna wartość projektu wynosi 3 271 303,48 zł. w tym wkład Funduszy Europejskich to 2 780 607,95 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Obowiązek  informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO/  (Dz. U. UE. L. 2016. 119.1 z dnia  04.05.2016) w ramach projektu  pn. "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego:

Czytaj dalej... "Klauzula informacyjna RODO"

Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Łukowski, które wnioskowały o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych otrzymały dotacje w 2018 roku. O dofinansowanie z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3" w kwocie 44 960,00 zł powiat aplikował do Wojewody Lubelskiego, zapewniając 20% wkładu własnego. Pieniądze pozyskane z programu zostały już przekazane szkołom. Wcześniej powiat podpisał umowę z Lubelskim Kuratorem Oświaty, który odpowiada za program z upoważnienia Wojewody. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3" ma na celu przede wszystkim propagowanie i rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie zasobów bibliotecznych, zakup  nowości wydawniczych, niebędących podręcznikami, wzbogacenie księgozbiorów szkolnych o książki o tematyce  bliskiej  doświadczeniom uczniom, a także rozwijanie współpracy w lokalnym środowisku miedzy szkołami a bibliotekami.
Czytaj dalej... "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Informujemy, że materiały do zajęć z doradztwa zawodowego oraz do zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu , m.in. przykładowe programy zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, scenariusze zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych, filmy o zawodach, a także podstawy prawne doradztwa zawodowego do wykorzystania przez dyrektorów szkół, doradców zawodowych, wychowawców, nauczycieli przedmiotów i specjalistów- pedagogów i psychologów szkolnych, zamieszczone są na portalu doradztwo edukacyjno- zawodowe Ośrodka Rozwoju Edukacji: www.doradztwo.ore.edu.pl.

Publikacje w postaci książek i  artykułów, można pozyskać z portalu Euroguidance http://euroguidance.pl/_publikacje/.

Po raz kolejny szkoły Powiatu Łukowskiego znalazły się wśród najlepszych liceów i techników w opublikowanym 10 stycznia Rankingu Liceów i Techników Perspektywy.

Tytuł Złotej Szkoły 2018 przypadł Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie, tytuł Srebrnej Szkoły 2018 - I Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, tytuł Brązowej Szkoły 2018- IV Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Łukowie.

Wyróżnione najwyższym laurem ?Technikum nr 3 w Łukowie,  uzyskało 4 lokatę        w województwie. Sklasyfikowane zostało się na 68 pozycji w zestawieniu 300 najlepszych szkół Ogólnopolskiego Rankingu Techników. Wynik ten to efekt podsumowania całorocznej pracy szkoły. Zadecydowały o tym wysokie wyniki w czterech kryteriach: sukcesy uczniów w olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych  oraz  wyniki egzaminu zawodowego .

Sukces szkół Powiatu Łukowskiego nie jest jednorazowy. W roku 2017 i 2016 Technikum nr 3  uzyskało tytuł Srebrnej Szkoły. W tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie powtórzyło  nominację  Srebrnej Szkoły z  roku 2015. W 2016 i 2017 r. uzyskało tytuł Brązowej Szkoły. Od  2016 r. tytuł  Brązowej  Szkoły  ma IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie. Wcześniej w 2015 szkoła ta uzyskała nominację Srebrnej Szkoły.

W tegorocznej rywalizacji  wzięto pod uwagę dane 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników. Ogólnopolski ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 absolwentów a średnie wyniki  matur z przedmiotów obowiązkowych:  z języka polskiego i matematyki,  nie były niższe niż 0,75 średniej krajowej.