Przeskocz do treści

Projekt "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe.

Cele główne projektu to:

  • wzrost potencjału zawodowego 1398 uczniów oraz 56 nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu szkół nr 1 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie i Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego,
  • doposażenie pracowni zawodowych w wymienionych zespołach szkół.

W ramach projektu realizowane są:

  • zajęcia dodatkowe w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
  • wspomaganie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień,
  • zajęcia dodatkowe dla uczniów umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • staże uczniowskie dla uczniów,
  • doposażenia pracowni kształcenia zawodowego szkół objętych wsparciem w projekcie,

Łączna wartość projektu wynosi 10 191 539, 97 zł. w tym wkład Funduszy Europejskich to 8 662 808,97 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 roku.

Informacje o realizacji projektu w szkołach objętych wsparciem:

Obowiązek  informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO/  (Dz. U. UE. L. 2016. 119.1 z dnia  04.05.2016) w ramach projektu  pn. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020:

Projekt "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" uzyskał dofinansowane w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do internetu", działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"

Łączna wartość projektu wynosi 99 630 zł. W jego ramach zakupiono 54 laptopy, które przekazano uczniom i nauczycielom  15 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łukowskiego w roku szkolnym 2022/2023

Czytaj dalej... "Informacja o realizacji zadań oświatowych"

Projekt "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego 816 uczniów oraz 29 nauczycieli kształcenia zawodowego z prowadzonych przez Powiat Łukowski: Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie, Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie oraz Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego. Celem projektu jest także wyposażenie pracowni zawodowych w szkołach objętych projektem.

Łączna wartość projektu wynosi 3 271 303,48 zł. w tym wkład Funduszy Europejskich to 2 780 607,95 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Obowiązek  informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO/  (Dz. U. UE. L. 2016. 119.1 z dnia  04.05.2016) w ramach projektu  pn. "Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego:

Czytaj dalej... "Klauzula informacyjna RODO"

Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Łukowski, które wnioskowały o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych otrzymały dotacje w 2018 roku. O dofinansowanie z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3" w kwocie 44 960,00 zł powiat aplikował do Wojewody Lubelskiego, zapewniając 20% wkładu własnego. Pieniądze pozyskane z programu zostały już przekazane szkołom. Wcześniej powiat podpisał umowę z Lubelskim Kuratorem Oświaty, który odpowiada za program z upoważnienia Wojewody. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3" ma na celu przede wszystkim propagowanie i rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie zasobów bibliotecznych, zakup  nowości wydawniczych, niebędących podręcznikami, wzbogacenie księgozbiorów szkolnych o książki o tematyce  bliskiej  doświadczeniom uczniom, a także rozwijanie współpracy w lokalnym środowisku miedzy szkołami a bibliotekami.
Czytaj dalej... "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Informujemy, że materiały do zajęć z doradztwa zawodowego oraz do zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu , m.in. przykładowe programy zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, scenariusze zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych, filmy o zawodach, a także podstawy prawne doradztwa zawodowego do wykorzystania przez dyrektorów szkół, doradców zawodowych, wychowawców, nauczycieli przedmiotów i specjalistów- pedagogów i psychologów szkolnych, zamieszczone są na portalu doradztwo edukacyjno- zawodowe Ośrodka Rozwoju Edukacji: www.doradztwo.ore.edu.pl.

Publikacje w postaci książek i  artykułów, można pozyskać z portalu Euroguidance http://euroguidance.pl/_publikacje/.